Lập một hợp đồng dân sự không hề khó như bạn nghĩ

Trong cuộc sống hàng ngày thì việc chuyển giao tài sản, quyền tài sản hoặc thực hiện một dịch vụ nào đó giữa người này với người khác, giữa tổ chức này với tổ chức khác, giữa pháp nhân này với pháp nhân khác diễn ra vô cùng phổ biến. Và sự giao lưu này thường được hình thành thông qua sự thỏa thuận giữa các bên bằng hợp đồng dân sự. Vậy làm thể nào để có được một hợp đồng dân sự đúng theo quy định của pháp luật?

Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi và chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Hình thức của hợp đồng dân sự

Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 thì một hợp đồng dân sự phải thỏa mãn một trong những hình thức sau:

Hình thức bằng lời nói: Các điều khoản của hợp đồng được thỏa thuận bằng lời nói. Sau khi các bên đã thống nhất với nhau về nội dung của hợp đồng bằng lời nói, các bên sẽ bắt đầu thực hiện hợp đồng.

Hình thức văn bản: Khi ký hợp đồng, các bên thỏa thuận và thống nhất về nội dung chi tiết của hợp đồng, sau đó lập văn bản viết tay hoặc đánh máy. Các bên cần phải ký tên mình hoặc đại diện hợp pháp ký tên vào văn bản đã lập. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải thực hiện bằng văn bản có công chứng chứng, chứng thực thì hợp đồng giữa các bên phải được công chứng, chứng thực

Hình thức bằng hành vi: Ngoài những hình thức nói trên, hợp đồng dân sự còn có thể được thực hiện bằng hành vi cụ thể, nghĩa là hành vi đó phải chứa đựng thông tin cho bên kia hiểu và thỏa thuận giao kết trên thực tế.

Nội dung hợp đồng dân sự

Theo quy định tại Điều 398 Bộ luật Dân sự 2015 thì có thể phân định các điều khoản trong nội dung của hợp đồng dân sự thành ba loại sau:

Điều khoản cơ bản của hợp đồng dân sự: Là các điều khoản xác định nội dung chủ yếu của hợp đồng nên điều khoản cơ bản là điều khoản không thể thiếu đối với từng loại hợp đồng, nếu các bên không thỏa thuận được các điều khoản này thì không thể xác lập được hợp đồng. Chẳng hạn, điều khoản về giá là điều khoản cơ bản của hợp đồng mua bán.

Điều khoản thông thường: Là các điều khoản đã được pháp luật quy định nên khi giao kết hợp đồng, nếu các bên không thỏa thuận về những điều khoản này thì mặc nhiên thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều khoản tùy nghi: Là các điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng tùy ý lựa chọn và thỏa thuận với nhau để xác định quyền, nghĩa vụ dân sự đối với nhau cũng như lựa chọn cách thức thực hiện các quyền, nghĩa vụ đó.

Phan Law Vietnam

Translate »