Những điều cần biết về hành vi tham nhũng

Hiện nay, tham nhũng đang là vấn nạn của toàn cầu. Hành vi tham nhũng làm ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế, gây mất ổn định chính trị và xã hội

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Luật phòng chống tham nhũng 2005 sửa đổi bổ sung 2012 thì tội tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi

Các hành vi tham nhũng được quy định cụ thể tại Điều 3 Luật phòng chống tham nhũng 2005 và cũng được quy định tại Mục 1 Chương XXIII gồm 7 Điều từ điều 353 đến 159 Bộ luật hình sự 2015

Các dấu hiệu của hành vi tham nhũng

Hành vi của những người có chức vụ, quyền hạn

Người có chức vụ quyền hạn được hiểu là những người giữ những vị trí nhất định trong bộ máy nhà nước hoặc những người mà pháp luật quy định cho họ những quyền hạn nhất định như: quyền quản lý tài sản, quản lý nhân sự, quyền cấp và thu hồi các loại giấy phép…cũng có thể đó không phải là cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước nhưng được nhà nước ủy quyền hoặc trao quyền thực hiện một nhiệm vụ hoặc công vụ trong thời gian nhất định.

Người có chức vụ quyền hạn được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 1 Luật phòng chống tham nhũng 2005 sửa đổi bổ sung 2012, gồm: Cán bộ, công chức,viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người được giao thực hiện nhiệm vụ…

Như vậy, yếu tố quyền lực là dấu hiệu đầu tiên và cũng là đặc trưng cơ bản nhất của hành vi tham nhũng.

toi-pham-tham-nhung-nguy-hiem-the-nao
Tội phạm tham nhũng nguy hiểm như thế nào? – Nguồn: Internet.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội

Việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật không nhất thiết là hành vi vi phạm do họ thực hiện liên quan trực tiếp đến chức vụ quyền hạn đó mà bao gồm cả việc lợi dụng ảnh hưởng của chức vụ quyền hạn hay vị trí công tác để thực hiện.

Như vậy, yếu tố lợi dụng chức vụ quyền hạn để vi phạm pháp luật là một đặc trưng của hành vi tham nhũng

Hành vi có động cơ vụ lợi, nhằm “thu lợi bất chính

Người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn mà pháp luật trao cho mình để mang lại những lợi ích có tính chất cá nhân. Đây là một dấu hiệu đặc trưng của hành vi tham nhũng. Người có chức vụ quyền hạn đã hành động không xuất phát từ nhu cầu công việc mà vì những lợi ích của riêng mình như nhận tiền hoặc tài sản hoặc một lợi ích phi vật chất nào đó. Mục đích vụ lợi còn được hiểu là dùng ảnh hưởng của mình để mang lại lợi ích cho người thân.

Phòng chống hành vi tham nhũng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của đất nước. Phòng chống tham nhũng hiệu quả mới có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp, có đời sống văn hóa lành mạnh.

Phan Law Vietnam

Translate »