Quyền sử dụng tài sản

Quyền sử dụng là một trong những quyền năng quan trọng và có ý nghĩa thực tế đối với chủ sở hữu, tuy nhiên trên thực tế hiện nay, việc bảo vệ quyền năng này còn rất phức tạp, gây khó khăn cho chủ sở hữu, vì vậy mọi người cần có nhìn nhận đầy đủ hơn về vấn đề này để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Khái niệm quyền sử dụng

Theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Dân sự 2015 thì quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Quy định cơ bản của pháp luật hiện hành về quyền sử dụng

Quyền sử dụng được quy định tại tiểu mục 2, Mục 1 chương XIII Phần thứ hai, bao gồm 03 điều (từ điều 189 đến điều 191) trong Bộ luật Dân sự 2015.

Đối với chủ sở hữu: Chủ sở hữu có toàn quyền trong việc sử dụng tài sản phù hợp với tính năng, công dụng của tài sản. Tuy nhiên, khi sử dụng tài sản thì chủ sở hữu không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A sở hữu chiếc xe máy SH-125i thì A có toàn quyền trong việc sử dụng chiếc xe này của mình. Không một ai có quyền sử dụng chiếc xe này nếu như không được sự đồng ý của A.

Người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản thông qua thỏa thuận với chủ sở hữu: Theo ý chí của chủ sở hữu, người không phải là chủ sở hữu cũng có thể sử dụng tài sản thông qua thỏa thuận chuyển quyền sử dụng tài sản như hợp đồng thuê, hợp đồng mượn hoặc những trường hợp khác. Ngoài việc sử dụng tài sản theo ý chí của chủ sở hữu, người sử dụng tài sản phải tuân theo các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng tài sản.

Người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật: Đây là những trường hợp mà pháp luật quy định cho phép một chủ thể nhất định có quyền sử dụng tài sản. Ví dụ: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Bộ luật Dân sự 2015 thì cho phép người giám hộ có quyền sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ.

Những chế định bảo vệ quyền sử dụng được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 đã xây dựng một cách rõ ràng, thống nhất và hoàn thiện hơn về quyền của chủ sở hữu tài sản.

Phan Law Vietnam

Translate »